Over de Marke

In Memoriam Piet Willemsens

Op 19 januari 2023 is overleden ons lid Petrus Henricus Ludovicus (Piet) Willemsens in de leeftijd van 89 jaar. Hij is op 9 mei 1933 in Elst geboren. Piet heeft niet alleen veel voor onze vereniging betekend, maar voor alle inwoners van de gemeente Brummen die de plaatselijke en regionale historie een warm hart toedragen.

Hij was schrijver en historicus. Weliswaar waren het zijn hobby’s, deze twee onderwerpen, maar na zijn pensionering was het bijna zijn beroep geworden. Wat niet wil zeggen dat er voor zijn pensionering geen publicaties van zijn hand verschenen. In 1980 verscheen “Honderd jaar boeren in Brummen”, uitgegeven door de Gelderse Maatschappij van Landbouw, afdeling Brummen. Hij zat toen in de feestcommissie van die vereniging. Piet heeft zijn hobby’s samengevoegd tot een deel van zijn leven, het beschrijven van onderwerpen die hem aan het hart gingen of van wier organisatie hij lid was: de boeren, de oorlog en de kerk.

Piet was vanaf de oprichting lid van de Marke. Hij is redacteur van ons mededelingenblad geweest in de periode 2000-2007. Veel artikelen kwamen van zijn hand. Ook gaf hij wel eens een lezing naar aanleiding van een van zijn publicaties. Het redacteurschap kostte hem veel tijd en in 2004 kwam hij met het voorstel  om het opzoeken van foto’s en het druktechnisch voorbereiden van het blad uit te besteden. Er is nog wel geïnformeerd bij de Regiobode, maar het is er niet van gekomen. In 2007 geeft Willem Reusink te kennen dat hij het redacteurschap wel over wilde nemen en dat gebeurde vanaf 1 januari 2008.

Tot op respectabele leeftijd was Piet een fanatiek sporter. Hij tenniste nog altijd aan het Hammeler in Brummen en deed samen met zijn, helaas reeds enkele jaren overleden vriend Frans Volker aan hardlopen rondom de Engelenburg.

Sinds het onverwachte overlijden van zijn geliefde Thea speelde zijn gezondheid hem parten en is hij opgenomen geweest in het verzorgingshuis “ter Weegen” in Warnsveld.

Bestuur en leden van de Oudheidkundige Vereniging De Marke wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte voor de toekomst.

Publicaties van Piet Willemsens

 • Honderd jaar boeren in Brummen. Uitgave 1980.
 • Voor nu en later, zicht op de gemeente Brummen en haar geschiedenis. Uitgave 1982.
 • Jubileumboek R.K. kerk te Brummen, uitgave n.a.v. 25-jarig bestaan van de St. Andreaskerk. Uitgave 1986.
 • De laatste melkbus; Opkomst, glorie en ondergang van een ding van ijzer. Uitgave 1989.
 • Oorlog in een dorp aan de IJssel. Uitgave 1994.
 • De bakermat van de Nederlandse zuivelindustrie. (co-auteur is Klaas de Wit). Uitgave 1995.
 • De familie Peters, een nijvere tuindersfamilie uit Huissen. Uitgave 1999.
 • De Marke, oudheidkundige vereniging 1977-2002. Bloemlezing door Piet bijeengebracht. Uitgave 2002.
 • Honderd jaar bijenhouden in Brummen; Historie van de imkersvereniging Brummen 1902-2002. Uitgave 2002.
 • Decima, een illustere Brummense villa. Uitgave 2000.
 • Brummen is veranderd 1970 – 1990. Uitgave 2010.
 • Bovendien publiceerde hij in ons verenigingsblad en andere bladen.

 

Viering van het 45-jarig jubileum in beeld

In 2022 werd het 45-jarig bestaan gevierd van de Oudheidkundige Vereniging 'De Marke'. Een introductie tot het ontstaan en het werkgebied van de vereniging treft u iets verder hieronder aan.

Eerst krijgt u een beeld van de jubileumviering op 15 oktober 2022 die plaats vond  in 'De Vroolijke Frans' te Brummen. In het 'Oudheidkundig mededelingenblad De Marke' 2022, nummer 3 wordt ook verslag gedaan van het feestprogramma.

Vanaf aankomst was er ruimschoots gelegenheid om weer bij te praten bij gebak, koffie en thee. De voorzitter, Jan Loonstra, proostte even later met prosecco op onze gezondheid en op onze vereniging.

                                                  

 

          

          

          

 

                                               

                                     

                                     

Ondertussen werden de gasten getrakteerd op een buffet met koude en warme hapjes. Het duo Een & Ander bracht ons met zang en muziek terug in de jaren zestig. Anita bespeelde drie blaasinstrumenten en later nog de trekzak (accordeon), Erik speelde gitaar, beiden zongen voortreffelijk.  

               

               

Tenslotte verscheen het duo onverwachts als ouderwetse moeder met haar zoon op het toneel. De dialogen verliepen in de Saksische taal. Al met al werd het een dolle boel. Aan de lachsalvo's te horen hebben we er van genoten!

               

                

Na jaren van coronastilte, hebben wij er met elkaar een heerlijk feest van gemaakt.  

 

Ontstaan en werkgebied, een introductie

De Oudheidkundige Vereniging ‘De Marke’, kortweg OHV De Marke, werd in 1977 opgericht. In hotel Pijnappel te Klarenbeek vond op 20 januari 1977 een bijeenkomst plaats op initiatief van de heren J.W. Schut (Apeldoorn) en H. Berends (Loenen) in aanwezigheid van zestig belangstellenden uit de dorpen Klarenbeek, Hall, Eerbeek, Beekbergen en Loenen. Na een professorale voordracht over het belang van deelname van de bewoners van een streek in het regionale oudheidkundig onderzoek, werden het doel en de activiteiten van de nieuwe vereniging besproken en werd ingestemd met de oprichting, het lidmaatschap, een jaarcontributie van 15 gulden en de aanwijzing van een voorlopig bestuur. 

Het werkgebied van de vereniging breidde zich in de loop van de tijd uit tot acht dorpen: Beekbergen, Brummen, Eerbeek, Hall, Hoenderloo, Klarenbeek, Loenen en Ugchelen. Deze vormen nu de omlijsting in het logo dat voor de vereniging is ontworpen door het lid Bert Visser (Klarenbeek). De symboliek daarvan wordt door hem toegelicht in de bijlage onderaan deze pagina.

                           

Naast de acht dorpen uit het logo, kent het werkgebied diverse kleinere buurtschappen en dorpskernen, waaronder Coldenhove, Empe, Leuvenheim, Rhienderen, Broek, Cortenoever, Oeken, Tonden en Voorstonden - alle binnen de Gemeente Brummen - en onder andere Lieren en Oosterhuizen, liggend binnen de Gemeente Apeldoorn. Klarenbeek valt deels onder de Gemeente Apeldoorn en deels onder de Gemeente Voorst.

De leden vanuit het gehele werkgebied komen ook nu nog samen vanwege hun belangstelling voor de historie en cultuur van onze dorpen en bevolking. Die bijeenkomsten bieden gelegenheid kennis op te doen over onze streek en verbanden te ontdekken tussen heden en verleden.

Er stromen vele beken dwars door het gebied. Die ontspringen op de Veluwe en vinden hun weg naar de IJssel. De kracht van het stromende water werd al vroeg gebruikt om molens aan te drijven. Dat leidde tot het ontstaan van papierindustrie in deze regio, een bedrijvigheid die nog steeds van groot belang is. Zo worden tijdens lezingen, excursies of in geschreven teksten van de vereniging verhalen verteld over archeologische of historische onderwerpen, worden herinneringen opgehaald en waardevolle spullen verzameld en bewaard.

Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de digitale informatie die beschikbaar is, zoals uit diverse archieven. Deze website van OHV De Marke is ervoor bedoeld te grasduinen in de historie, activiteiten en publicaties van de vereniging.


Bijlage: Ontwerp van het logo

Om aan te geven dat de vereniging zich in Gelderland bevindt, is uitgegaan van de kleuren geel en blauw in de Gelderse vlag en het Gelderse wapen, waarin overigens zwart als derde kleur voorkomt. Om de verbintenis van het gebied van de vereniging weer te geven is er voor gekozen de dorpen (hier horen de buurtschappen natuurlijk ook bij) in een ‘blauwe’ ring weer te geven. De kleur blauw symboliseert ‘trouw’ en de ring een ‘oneindig’ lang voortbestaan of verbintenis. Binnen de ring bevindt zich een gele basis, welke ‘victorie’ ofwel ‘overwinnen’ symboliseert van de doelstellingen die de vereniging nastreeft. De naam ‘Oudheidkundige Vereniging De Marke’ en het oprichtingsjaar - ‘sinds 1977’ – zijn in donkerblauw weergegeven en de naam ‘De Marke’ is in het lettertype ‘Old English’ geschreven.